A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.)

A Ve. 23.§-a szerint a helyi választási bizottság három – az egy szavazókörrel rendelkező településen öt – tagját és legalább két póttagot a települési önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásának kitűzését követően, legkésőbb a szavazás napja előtti negyvenkettedik napon választja meg; személyükre a helyi választási iroda vezetője tesz indítványt.
24. § (1) A szavazatszámláló bizottság három tagját és szükséges számban póttagokat a települési önkormányzat képviselő-testülete az országgyűlési képviselők általános választásának kitűzését követően, legkésőbb a szavazás napja előtti huszadik napon választja meg; személyükre a helyi választási iroda vezetője tesz indítványt. A szavazatszámláló bizottság tagjait és a póttagokat települési szinten kell megválasztani.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. október 13. napjára kitűzött választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 19/2019. (VII.29.) IM rendelet 3.§-a, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. október 13. napjára kitűzött választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 21/2019. (VII.31.) IM rendelet 3.§-a értelmében a helyi választási bizottság három – az egy szavazókörrel rendelkező településen öt – tagját és legalább két póttagot a települési önkormányzat képviselő-testülete legkésőbb 2019. szeptember 1-én 16.00 óráig választja meg.[Ve.23.§.] A Ve. 25.§ (1) bekezdése alapján a bizottság tagjaira, póttagjaira tett indítványra módosító javaslat nem nyújtható be. A megválasztásról a képviselő-testület egy szavazással dönt.
A helyi választási bizottság öt választott tagján túlmenően a Ve. 28.§ (3) bekezdése szerint a helyi választási bizottság egy-egy tagját a településen jelöltet, illetve listát állító jelölő szervezetek, a Ve. 28. § (3) A helyi választási bizottság további egy-egy tagját a településen jelöltet, illetve listát állító jelölő szervezetek, valamint a településen induló független jelöltek bízzák meg.
(4) A szavazatszámláló bizottságba, valamint az egy szavazókörrel rendelkező településen a helyi választási bizottságba a választókerületben jelöltet, illetve listát állító jelölő szervezetek, valamint a független jelöltek két-két tagot bízhatnak meg.
A Ve. 29.§ (1) bekezdése szerint a közös jelöltet, illetve listát állító jelölő szervezetek együttesen jogosultak a delegálásra. A Ve. 77. § (2) bekezdésében foglaltak szerint a szavazókör területe nem lépheti át sem a település, sem az országgyűlési, sem a helyi önkormányzati választások választókerületi határait.

A javasolt választópolgárok, nyilatkoztak arról, hogy választójoggal rendelkeznek, megfelelnek a Ve. 17.§ (1) bekezdése a., pontjában támasztott követelményeknek, velük sze,ben nem áll fenn, a Ve. 18.§ (1)-(2) bekezdésében meghatározott összeférhetetlenségi ok.

Ludányhalászi Önkormányzat Képviselő-testülete az 55/2019.(VIII.29.) számú határozatával a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 23. § bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, Ludányhalászi területén működő Helyi Választási Bizottságába az alábbi Ludányhalászi választópolgárt választja meg:

 

Helyi Választási Bizottság (HVB) 2019-2024.

Bárczi Gergely József  HVB elnök

Németh Lászlóné HVB elnökhelyettes

Véghné Puszta Beáta HVB választott tag

Kovács Krisztián HVB póttag

Puszta Anita HVB póttag