Szociális Alapszolgálatatok Infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése

Pályázat azonosító: TOP-4.2.1-15-NG1-2016-00007

Elnyert összeg: 99.713.288 Ft

A projekt általános célja: A társadalmi összetartozás erősítése érdekében a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (továbbiakban: TOP) egyik kiemelt céljával összhangban, helyi szinten elérhető, fenntartható és magas színvonalú önkormányzati közszolgáltatások biztosítása a szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás területén, a szolgáltatásnyújtás megfelelő infrastrukturális feltételeinek megteremtése.

A projekt konkrét célja: Ludányhalászi, Nógrádszakál, Piliny községek lakossága számára új Család- és Gyermekjóléti Szolgálat létrehozása, kibővítve – GYEREKEK NAPKÖZBENI ELLÁTÁSA – szolgáltatással.Az alternatív napközbeni ellátással kibővített, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat korszerű, infrastrukturális feltételeinek megteremtése – funkciót vesztett épület energia-hatékony felújításával, cél szerinti eszközök beszerzésével.

A projekt szakmai-műszaki tartalma az önállóan támogatható tevékenységek két körét is érinti:

A Szociális törvény 57 § (1) c) – j) pontjaiban definiált szolgáltatások és a Gyermekvédelmi törvény 15. § (2) a)-c) pontjában nevesített szolgáltatások közül:

 • Család- és gyermekjóléti szolgálat
 • Közösségi ellátás létrehozása,

azaz

A) A szolgáltatások infrastrukturális fejlesztése:
– a szolgáltatások elérhetővé tétele 3 szolgáltatáshiányos településen (Ludányhalászi, Nógrádszakál, Piliny) élő (összesen 230 ellátásra szoruló) gyerek számára,
– új szolgáltatás létrehozása a funkcióját vesztett, kultúrház épületben létrehozott szolgálat számára kialakított helyiségek kialakításával, belső átalakítással és bővítéssel:
o Családi terápiás klubhelyiség
o Családsegítő szolgálat Tanácsterem
o Interjú szoba kialakítása.

B) Eszközbeszerzés, ezen belül:
eszközök, bútorok és berendezési, felszerelési tárgyak beszerzése.

Csak olyan eszközök, bútorok, berendezési, felszerelési tárgyak beszerzése történik, amelyek megfelelnek az igénybe vevők életkori sajátosságainak, és gyermekjóléti alapellátás nyújtásához szükségesek. A beszerzendő eszközök részletes listája a megalapozó dokumentumban.

Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek is kapcsolódnak a beruházáshoz, ilyenek:

a) a megvalósuló tevékenységek részeként, a GYEREKEK NAPKÖZBENI ELLÁTÁSA területén – családbarát funkciók elhelyezése, kialakítása

o Többcélú (közlekedő – várakozó, játszóház) helyiség
o Gyermek fürdető, pelenkázó, WC
o Prevenciós napközi családi gyermekfelügyeleti helyiség
o Előadói pódium és játszósarok
o Melegítő konyha
o Étkező

b) a hatályos jogszabályokban minimálisan előírt számú parkoló-férőhely és akadálymentes parkoló-férőhely fejlesztése

Az iroda, és egyéb önálló rendeltetési egységek huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségeinek minden megkezdett 20 m2 nettó alapterülete után, Jelen esetben ezek alapterülete:  371,5 m2, mely 50{86e7cb33f67904d6be4048d77b3c3b8236b40e768af9a38908e3b53681dec248}-a után 10  parkolót kell biztosítani.
Az építési munkálatokkal együtt támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységekkel egészül ki a projekt:

Az épület funkciója és az esélyegyenlőségi szempontok érvényesítése miatt az épület komplex akadálymentesítéssel készül:

 • Akadálymentes parkoló
 • Járdák, gyalogutak akadálymentes kialakítása
 • A főbejárat akadálymentes megközelítése
 • Felhajtó rámpa kialakítása
 • Megfelelő méretezésű bejáratok és belső nyílászárók kialakítása
 • Akadálymentes belső közlekedés
 • Lépcsők akadálymentesítése
 • A komplex akadálymentesítés előírásainak megfelelő falburkolatok
 • Mozgáskorlátozott WC-mosdó- zuhanyozó helyiség kialakítása
 • Tábla elhelyezések, megfelelő tipográfia, piktogramok, színek, vezetősávok
 • Hallássérültek akadálymentesítési eszközei
 • Menekülési útvonalak.

Energiahatékonysági intézkedések:

A teljes épületet érinti a felújítás, ezért a projekttel érintett építményen végrehajtott infrastrukturális beruházás minden tevékenység-elemének végrehajtása során érvényesítjük az energiahatékonysági korszerűsítés szempontjait – utólagos külső hőszigetelés, nyílászárók cseréje, egyéb épületszerkezetek hőszigetelése – esetében egyaránt. Az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet [Tanúsítási Kormányrendelet] hatálya alá tartozó épület a beruházást követően legalább a Tanúsítási Kormányrendelet szerinti „DD – korszerűt megközelítő” kategóriába esik. A projekt záró-beszámolójának elfogadásáig energiatanúsítványt szerzünk a Tanúsítási Kormányrendeletben foglaltaknak megfelelően.
A Tanúsítási Kormányrendelet szerinti előzetes energetikai tanúsítványt legkésőbb a beruházás megkezdését megelőzően elkészíttetjük és legkésőbb a projekt záró-kifizetési kérelmének benyújtásáig a megvalósult fejlesztések energetikai hatásait bemutató új tanúsítványt is készítünk.

– Hőszigetelések:
o Homlokzati hőszigetelő rendszer: A meglévő külső falazatra 14 cm vtg Rockwool RP-PT kőzetgyapot MSZ EN 13162:2008 műanyag zsákos vakolattal: éghetőség – A1, vastagság: 140 mm, lapméret: 600*1200 mm, ?= 0,042 W/mK, µ= 1,6 g/msMPa, üvegszövetháló 145gr/m2, EPS 461 P polisztirol ragasztóval 4 db/ m2 dűbellel, silicon díszvakolattal-simított ásványi nemesvakolat SCP-2/-3
Az új Porotherm 38 TN téglafalra 10 cm vtg hőszigetelés készül.
o földszint feletti födémen: Rockwool Multirock Plus 20 cm vtg  hőszigetelés, ?=0,039 W/mK, RD= 4,1 m2K/W   µ= 1,6 g/msMPa MSZ EN 14064-1:2009 , éghetőség – A1,

– Csapadékvízelvezetés: a tetőfelületről érkező csapadék egy műanyag 15 m3-es zárt tárolóba kerül összegyűjtésre amelyet locsolásra és a Wc-k vízöblítésére használhatnak.

Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság

„Széchenyi 2020 Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv „KTK 2020“ dokumentum előírásainak megfelelő tevékenységek, arculati elemek megvalósítása.
Elkészítendő elemek:
Projekt előkészítésekor: Aloldal létrehozása;
Projekt megvalósítás időszaka: Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról, Sajtómegjelenések összegyűjtése; B tábla és C tábla elhelyezése, Kommunikációs  célra alkalmas  fotódokumentáció készítése.
Projekt zárásakor: Sajtóközlemény  kiküldése a projekt zárásáról, Sajtómegjelenések összegyűjtése, TERKEPTER feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal, A beruházás helyszínén „D” típusú emlékeztető tábla elkészítése és elhelyezése.

b) a felhívás 3.2 pontjában előírt feltételek teljesülése

A projekt tervezése és megvalósítása során figyelembe vesszük, hogy a projektben létrehozott eredményeknek meg kell majd felelniük a projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos, vonatkozó elvárásoknak:

1. A családsegítő-, és a gyermekjóléti Szolgálat, valamint önkéntesen vállalt, új szolgáltatásunk – a gyerekek napközbeni ellátásának elsősorban a minőségi feltételei javulnak a tevékenység céljaihoz, feladat-ellátás szükségleteihez igazított beruházás révén. Mindkét funkció esetében maximálisan figyelembe vettük a szakmai szempontokat.

2. Ludányhalászi, Nógrádszakál és Piliny – szolgáltatáshiányos – településeken élők számára, 13 új szolgáltatás infrastruktúrájának megteremtésével, a kapacitások bővítésével járulunk hozzá a családi terhek csökkentéséhez, és a foglalkoztatottsági szint növeléséhez. Településeinken korábban nem működött önállóan e szolgáltatások egyike sem. Kistérségi szolgálat próbálta ellátni 13 település családsegítő ás gyermekjóléti feladatait. Közös körjegyzőségünk 3 településére heti két nap jutott. A hét többi napjain ellátatlan volt lakosságunk. Ezen kívánunk változtatni a TOP támogatásának segítségével, a hét minden munkanapján működő szolgálatok-, az alternatív napközbeni ellátás és annak sok esetben hétvégén is működő programjai megoldják a terület ellátási gondjait.

3. Az ilyenformán új kapacitásnak tekinthető, saját szolgálatunk létrehozásához és új szolgáltatásaink bevezetéséhez a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal támogató nyilatkozatát már a projektfejlesztési időszakban kikérjük (1. mérföldkő).

4. A projektben tervezett tevékenységek egy részét – a 3 település családsegítő, illetve gyermekjóléti szolgálatát – az előző 5 évben ellátó, Szécsény és Térsége Humánszolgáltató Központ adatai és közvetlen igény felmérés alapján állapítottuk meg a helyi szükségletek mértékét, amit a megalapozó dokumentumba igényfelmérés fejezetében indokoltunk.

7. Projektünk illeszkedik a feladatot korábban ellátó kistérség Szociális szolgáltatástervezési koncepciójához, erről nyilatkozatot csatolunk.

8. A projektek tervezése során az 1/2000 (I.7.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről előírásai, valamint a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételéről szabályai az irányadóak.

9. Az emelt színvonalú szolgáltatás beindításához szükséges infrastrukturális fejlesztés hátrányos helyzetű településen valósul meg és másik két hátrányos helyzetű település ellátását szolgálja. A beruházás a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Kormányrendelet 3. számú mellékletében meghatározott kedvezményezett járásban valósul meg.

11. A projektben megvalósuló, infrastrukturális fejlesztés megfelelő alapot ad a későbbi, ESZA fejlesztésekhez. A gyermekjóléti szolgálat ESZA fejlesztéseit az EFOP-on belül szeretnénk megvalósítani. Projektünk folytatásaként megvalósítandó fejlesztéseket az ESZA fő beavatkozási irányai közül:
1. Társadalmi felzárkózás
2. A család társadalmi szerepének megerősítése és a társadalmi összetartás erősítése
3. Egészségfejlesztés és betegségmegelőzés, egészségügyi fejlesztések
témaköreiben tervezzük.

Jelen fejlesztés eredményeként létrejövő intézmény az EFOP 1. és 2. prioritásaiban és célkitűzésekben lehet érintett:
1. prioritás: Együttműködő társadalom, melynek célja a munkaerő-piacról tartósan kiszorult személyek munkaerő-piaci programba való belépésének növelése, a család és ifjúság társadalmi részvételének növelése, az egészségtudatosság növelése elsősorban a hátrányos helyzetű emberek és térségek tekintetében, a hátrányos helyzetű személyek, kifejezetten romák szociális gazdaságban való részvételének növelése.
• Az aktív befogadás, többek között az esélyegyenlőség és az aktív részvétel előmozdítása, valamint a foglalkoztathatóság javítása érdekében
• A marginalizálódott közösségek – például a romák – társadalmi-gazdasági integrációja
• A megfizethető, fenntartható és minőségi szolgáltatásokhoz való jobb hozzáférés biztosítása, beleértve az egészségügyi szolgáltatásokat és a közérdekű szociális szolgáltatásokat
• A foglalkoztatáshoz való hozzáférés megkönnyítése érdekében a társadalmi vállalkozói szellem, a társadalmi vállalkozásokba történő szakmai integráció és a szociális és szolidáris gazdaság előmozdítása

2. prioritás: Infrastrukturális beruházások a társadalmi együttműködés erősítése érdekében, melynek célja a gyermekeket sújtó nélkülözés elleni programok által nyújtott szolgáltatásokhoz való hozzáférés növelése, illetve a marginalizált feltételek között élők életkörülményei infrastrukturális feltételeinek javítása.
• A nemzeti, regionális és helyi fejlődést szolgáló egészségügyi és szociális infrastruktúrába történő beruházás, az egészségi állapotbeli egyenlőtlenségek csökkentése, a társadalmi, kulturális és rekreációs szolgáltatásokhoz való jobb hozzáférés megteremtésével a társadalmi együttműködés előmozdítása, valamint az intézményi szolgáltatásokról a közösségi alapú szolgáltatásokra való átállás.
• A vidéki területeken élő, rászoruló közösségek fizikai rehabilitációjának, valamint gazdasági és társadalmi fellendülésének támogatása.
Elsőként – településünk legégetőbb problémájának megoldására –  Ludányhalászi község Egészségházának bővítésére, felújítására – nyújtunk be pályázatot. A projekt keretében a
• Védőnői és házi orvosi rendelő felújítása
• Orvosi rendelő 1 helyiséggel bővítése
• Épület akadálymentesítése
• Fűtés korszerűsítés,
• Villamos hálózat felújítása
• Parkolók építése
– Orvosi eszközök beszerzése történik. Az egészségházban a megvalósítást követően:
• védőnői szolgálat és iskola egészségügyi szolgálat,
• központi alapellátási ügyelet,
• házi orvosi szolgálat
funkciók támogatják a családsegítő-, és a gyermekjóléti Szolgálat működését.

Továbbá – projektünkhöz szorosan kapcsolódó –
EFOP-1.4.2-16 Integrált térségi gyermekprogramok kiírásra szeretnénk pályázni, valamint az

EFOP-1.2.1-15 Védőháló a családokért
EFOP-1.2.2-15 – Ifjúsági programok támogatása
EFOP-3.3.1-15 – Tanoda programok támogatása
EFOP-4.1.4-15 Testmozgást javító infrastrukturális fejlesztések (standard)
pályázatok benyújtását tervezik a településeken működő civil szervetek – önkormányzataink támogatásával.
Alapos mérlegelést követően állapítottuk meg a valós kockázati tényezőket, melyek veszélyeztetik a fejlesztés megvalósulását, és a tervezett intézkedéseket a kockázatok mérséklésére.

A projekt tervezése és megvalósítása során figyelembe vett műszaki elvárások:

Akadálymentesítés:

A közszolgáltatást végző, közösségi célú funkciókat ellátó és/vagy ügyfélforgalmat lebonyolító épület építése/felújítása során kötelező az akadálymentesítés.

A beruházás megfelel a projektarányos akadálymentesítés követelményeinek: A projekttel érintett ingatlanon végrehajtott fejlesztési tevékenység során figyelembe vesszük az összes érintett fogyatékossági csoportra vonatkozó akadálymentesítési követelményeket.

Rehabilitációs környezettervező szakmérnök/szakértő bevonásával biztosítjuk az akadálymentes előírásoknak való megfelelőséget a projekt műszaki előkészítésében, a tervezés során és a projekt műszaki megvalósításában is.
A tervezés során a műszaki dokumentumok részeként akadálymentesítési tervfejezetet nyújtunk be. A fejezet kitér a jelenlegi állapot bemutatásra és fennálló problémákra hozzáférési szempontból, valamint bemutatja a probléma megoldására tervezett minden akadálymentesítésre irányuló fejlesztést, lépést (beleértve pl. az ügyfélhívó rendszert, a honlap akadálymentesítését)

A projektre vonatkozó környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályokat betartjuk, a projekt által érintett területen a védett természeti és kulturális értékeket megőrizzük, a fennálló vagy a beruházás során keletkezett környezeti kárt és az esélyegyenlőség szempontjából jogszabályba ütköző nem-megfelelőséget legkésőbb a projekt megvalósítása során megszüntetjük.

A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és viselkedésében a projekt esélytudatosságot fejez ki: nem közvetít szegregációt, csökkenti a csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket.

A helyi esélyegyenlőségi program benyújtásra került a támogatási kérelem mellékleteként.

A projekt megvalósítása során 6 db mérföldkővel tervezünk:

1. Mérföldkő: Projekt tartalmi-műszaki előkészítése: a támogatási szerződés hatályba lépésétől számított 6. hónap – amellyel teljesül a kivitelezés megkezdéséhez szükséges összes, tervkészítésre vonatkozó jogszabályi elvárás, a szükséges hatósági engedélyezési folyamatok lezárásra kerülnek.

2. Mérföldkő: a támogatási szerződés hatályba lépésétől számított 9. hónap – Konzorciumi megállapodás véglegesítés, kiviteli terv elkészíttetése.

3. mérföldkő: Közbeszerzés lefolytatása: A kivitelezésre és az eszközbeszerzésre vonatkozó közbeszerzést a támogatási szerződés hatályba lépésétől számított 12. hónapra szükséges lezárni (eredményesen, nyertes ajánlattevő kihirdetésével).

4-6. Mérföldkő: Kivitelezés: A kivitelezési munkálatokról a beruházás 50 és 100{86e7cb33f67904d6be4048d77b3c3b8236b40e768af9a38908e3b53681dec248}-os készültségi szintjénél egy-egy teljesítési mérföldkövet tervezünk.
Benyújtandó dokumentumok: műszaki ellenőr beszámolója, fotódokumentáció, teljesítésigazolások.

c) a felhívás 4.4 3. Tartalmi értékelési szempontok pontjában előírt feltételek teljesülése  – a projekt eredményei:

Az intézkedés céljával összhangban az új szolgáltatások infrastruktúrájának megteremtésével olyan – a családi terhek csökkentéséhez, és a foglalkoztatottsági szint növeléséhez hozzájáruló – szolgáltatások válnak elérhetővé, melyek eddig csak korlátozott mértékben (Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat) voltak jelen a településeken illetve teljes egészében hiányoztak (Alternatív Napközi 12 féle szolgáltatása).

A projekt az 1/2000 (I.7) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről előírásai, és/vagy a 15/1998. (IV. 30.) a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételéről NM rendeletben foglaltak szerint került megtervezésre.

A fejlesztés infrastrukturális eredménye a Művelődési Ház – egy funkciót vesztett épületet – állagromlásának megállítása, hasznos funkcióval való megtöltése.
A jelenlegi épület-együttes úgy jött létre, hogy egy meglévő „L” alaprajzú manzárdtetős épülethez hozzátoldottak egy nyeregtetős szárnyat (nagyterem + színpad), bekerítették hátul az udvart, és ezáltal kialakult a meglévő átriumos elrendezésű Művelődési Ház. Az idő múlásával az épület egyre ritkábban került használatra, állaga részben leromlott, ezért az önkormányzat új funkciók bevitelével tervezi újra hasznosítani az épületet. A használat során kiderült, hogy a vizesblokk nem szerencsés helyen van, a nagyterem főbejárata egy szűkös előtéren keresztül nyílik a szabadba, illetve az utcára, a funkcionális elrendezés is bizonytalan a régi épületrészben. Nincs akadálymentes megközelítési lehetőség. Az általános állagromláson túlmenően különösen szembeötlő a nagyterem korszerűtlen héjazata (hullámpala), de a régi épület síkpala fedése is igen kopott állapotban van. Felmerült ezért az épület komplex korszerűsítési igénye. A felújítási tervet ennek alapján készítettük:
A Rákóczi út felőli szabad területre előteret (előcsarnokot) terveztünk a délnyugati parkoló területre nyíló főbejárattal, szélfogóval (és ruhatárral).
A nagyterem belső haránt falát kibontottuk, és a meglévő utcai haránt fal mögé gyermek mosdót pelenkázót és ruhatárat helyeztünk el.
A belső udvar felé – a többfunkciós nagyteremből – két kijáratot nyitottunk (egy volt).
A meglévő – rosszul működő – rossz helyen lévő vizesblokkot áthelyeztük a régi L alaprajzú épület északi sarkába.
A belső kerengő (nyitott oldalteraszok) egy részét zártan terveztük.
A régi épület Rákóczi út felőli bejáratát és előlépcsőjét az utcafronti síkról beljebb helyeztük.
Az előcsarnokból átjárót biztosítottunk a zárt oldaltornácra.
A szükséges falbontásokkal, illetve befalazásokkal a helyiségeket felfűztük a zárt, illetve nyitott teraszra
Az új funkció az 5 évre elkészített működtetési és fenntartási terv alapján működőképes és fenntartható, hosszú távon szolgálja a 3 település lakosságát.
Településeinken élők számára a hátrányos helyzet egyik fontos ismérve a szolgáltatások hiányossága. A szociális területen tett előrelépés csökkenti a területi különbségeket, javulnak a szociális és gazdasági gondokkal küzdő lakosság életfeltételei. A település esélyegyenlőségi tervében bemutatott, lakosságszám csökkenés megállításához, élhető település kialakításához járul hozzá a projekt. A szegregáció elleni küzdelem fontos lépése a szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokat nyújtó intézmény, mivel éppen a leginkább rászorultaknak nyújt egyenlő hozzáférést minőségi szolgáltatásokhoz.

d) standard eljárás esetén a projekt terület-specifikus értékelési szempontok általi minősítése

A szociális alapszolgáltatások terén minőségi és mennyiségi változást eredményező, infrastrukturális beruházásunk maximálisan illeszkedik a megyei területfejlesztési programhoz és a vonatkozó indikátoraihoz:

1.1. A projekt komplex fejlesztést valósít meg:
A családsegítő-, és gyermekjóléti szolgálat felállítása mellett önkéntes vállalásként a gyermekek napközbeni ellátását célzó – 3 alaptípusba sorolható 12 szolgáltatást valósítunk meg.

1. Elsődleges szolgáltatási elemek
– a gyermek fiziológiai és biztonsági szükségleteit elégítik ki, az igénybevételüknek csak minimális szabályok betartása a feltétele.
Szabad és öntevékeny tartózkodási lehetőség
Legegyszerűbb szolgáltatási elemként az intézmény nyitvatartási idejében lehetővé teszi, hogy a látogatók az intézményben tartózkodjanak és – egyedül illetve csoport, család tagjaként – egyedül vagy társakkal használják az ilyen használatra kijelölt eszközeiket.
Információs, tanácsadó és segítő szolgáltatás
A munkatársak a hozzájuk forduló használók rendelkezésére állnak, ha segítségüket kérik. Azonnali segítséget adnak, ha azért tér be a gyerek, mert valami elromlott, betegnek érzi magát, megsérült vagy a leckéjével nem boldogul. Szakszerű ellátást igénylő problémák esetén kompetens szolgáltatóhoz irányítják a gyereket. Mindezzel a gyerekek és szüleik biztonsági szükségleteit elégítik ki a szolgáltatók: elérhető a gyerek számára a közelben egy jóindulatú segítő. Ez a tudat valószínűleg még a konkrét problémák megoldásánál is fontosabb.
Étkeztetés
Az intézmény konyhával nem rendelkezik, így csak csomagolt élelmiszer és folyadék biztosítására van lehetőség.
2. Másodlagos szolgáltatási elemek
– magasabb rendű szükségleteket kielégítő szolgáltatások, – igénybevételük komolyabb szabályok betartásához kötött, – legfontosabb általános szabály, hogy a szolgáltatásokat nem egyénileg, hanem csoport/ közösség tagjaiként veszik igénybe a használók.
Mindennapi tevékenységek
Szakkörök, klubok, egyéni és csoportos foglalkozások alkotják ezt a csoportot.
Vakációs tevékenységek
A tanítás nélküli napokon és vakációban a szolgáltatások a szülők távollétéhez igazítva kerülnek meghatározásra. A hosszabb nyári szünetben egymásra is épülő tematikus foglalkozásokból álló sorozatokkal igyekszik ösztönözni a mindennapi rendszeres, visszatérő látogatást.
3.  Kapcsolódó szolgáltatási elemek
– nem csak gyerekek által önállóan igénybe vehető szolgáltatások és/vagy egyénre – nem csoport/közösségtagi helyzetben – irányuló szolgáltatások.
Játszóház
A hátrányos helyzetben, ingerszegény környezetben élő gyerekek számára a játék a legoptimálisabb tevékenység, alkalmas a személyiség belső erőinek fejlesztésére értelmi, szociális stb. téren.
A gyermek számára a játék az a tevékenység, amelynek segítségével
• a későbbi tanulásához szükséges kognitív funkciók mindegyike fejlődni képes,
• elemi tapasztalatokat, összefüggéseket ismer meg,
• megtanulja a társas együttlét, az alkalmazkodás, a szerepviselkedés elemi szabályait,
• alkotó és nem deviáns módon képes feldolgozni azokat a sérelmeket, feszültségeket, amelyekkel – helyzetéből adódóan – szembesülnie kell. E kreatív feszültség levezetés segíti pszichés egészségének, egyensúlyának megtartását.

A játék nem csupán élményforrás, tanulás, hanem öröm is, ezért a készség- és képességfejlesztés leghatékonyabb eszköze. Kiemelt célunk a játéktevékenységhez kötődő, egyéni készségeket és képességeket fejlesztő, családi nevelést segítő, illetve a szülő-gyermek kapcsolatot erősítő tevékenység az óvodai ellátásban nem részesülő gyermekek, illetve az iskola napközit, vagy tanulószobát nem igénybevevők napközbeni felügyelete, foglalkoztatás és nevelése, szükségleteiknek, életkoruknak megfelelően, családias környezetben.
A játszóházban komplex pedagógiai tevékenység, nevelés folyik, tapasztalati úton segítjük a gyermekeket, hogy ismereteket szerezzenek, ezért rendkívül fontos a kreativitás, az alkotó tevékenység. Nem kevésbé fontos az anyanyelvi nevelés, mondókák és versek tanulása, meseolvasás. Helyes viselkedésformákat tanítunk, mindezt egyénileg, a gyermek életkorának és képességeinek figyelembevételével, szoros együttműködésben a szülővel. Tájékoztatást kérünk a szülőktől a gyermek érdeklődéséről, szokásairól, tudásáról és ennek megfelelően foglalkoztatjuk a gyermekeket. A szülő-gyermek kapcsolat erősítését, a családi életre nevelést elsősorban szerepjátékokkal, szituációs játékokkal kívánja megoldani, a pedagógiai koncepciónk kialakításában erre helyezzük a hangsúlyt.
Elsősorban a 1-5 éves gyermekek számára nyújt a játszóház ellátást, de igény és szükség esetén 14 éves korig vállalunk gyermekeket. A játékok a különböző korú és érdeklődésű gyermekek számára állítottuk össze. Megtalálhatók köztük
– konstrukciós játékok (építő, legó),
– a szerepjáték eszközei (játékkonyha, baba, babakocsi),
– az alkotó játék eszközei (gyurma, festék, színes ceruza),
– manipulációs játékok (homokozóforma, kisautó),
– nagymozgást segítő játékok (autó, motor, csúszda),
– egyéb mozgást fejlesztő játékok (ugrálóvár).

A nagyobbak számára ismeretfejlesztő társasjátékok állnak rendelkezésre (dominó, szókirakó, amőba, puzzle, stb.) A gyermekek verbális, virtuális fejlesztésére számos gyermekkönyv áll rendelkezésre. Képeskönyvek a legkisebbeknek, mesék, gyermekversek az óvodásoknak, kisiskolásoknak logikai, matematikai foglalkoztatók, ismeretterjesztő könyvek, szépirodalom.
Eszközkölcsönzés
Alkalmi kérésre, felelősségvállalás mellett egy-egy eszköz, sportszer, játék kölcsönzése másutt történő használtra. A szolgáltatás, egy könyvtárhoz hasonlóan működik, a kölcsönözhető állományt több tucat, legkülönfélébb játék alkotja.
Gyermekmegőrzés, gyermekfelügyelet
A napközbeni ellátás egyik alapvető funkciója a gyermek megőrzése, ami lehetővé teszi, hogy a szülő másképp használja fel saját, családja és a közösség egésze hasznára az így felszabadult idejét. Röviden: ez teszi lehetővé, hogy a szülő munkát keressen és munkát vállaljon, ügyeket intézzen.
Baba-mamaklub
Alapvetően a Gyes-en, Gyed-en lévő szülők és gyermekeik részére a védőnő vezetésével kerül megszervezésre.  A klub célja, hogy az anyai szerephez, aktuális helyzetükhöz, problémáik megoldásához a kismamák elegendő információt, gyakorlati segítséget és modellt kapjanak. A klubba járó szülők / gyermekek között szövődő kapcsolat, barátság a klubon kívül is kölcsönös társas támaszt jelenthet.
Gyermekprogramok
– tanfolyamok: számítógép használat, internet használat, szókincsfejlesztés, etikett és illemtan játékosan ( gyerekek egymás közti eljátszása )
– korrepetálás és pótvizsgára való felkészítés,
– óvoda, iskola előkészítő programok ahol a gyerekek megtanulhatják a helyes magatartást, közösségben étkezést a szocializáció alapjait a lelki biztonságot adó édesanyai háttérrel, de gyerekközösségben,
– kreatív kézműves foglalkozások különböző anyagokkal ( gyurma, papír, tempera,só, kerámia,rongy, termések, egyéb természetes anyagok ) és különböző technikákkal ( gyurmázás, festés, papírmozaik, nyomdázás, rongyvarrás stb.)
– külső helyszínekre programok szervezése: sportpálya, tó, lovarda, kirándulás – túrázás a környéken, szemétszedés a településen stb.,
– versmondó, sport és rajz versenyek szervezése,
– délutáni film- és mesenézés,
– szakkörök: varró, kézműves, újságszerkesztés, színjátszás és előadás szervezése a gyerekek részvételével,
– társasjáték délután.

Napközis tábor
A táborozás több turnusban 30 fős létszámmal kerül megszervezésre, így kellő figyelem jut mindenkire. Külön táborozást szerveznek a nagykamaszoknak. A táborok programja többnyire aktív nevelési módszerekre épül.
A táborok a szolgáltatást használó tágabb közösséget – a szülőket, szomszédságot – is megmozgatják, építik. Mindenki számára az év kiemelkedő eseményei, melyekre hosszasan készülnek, és még hosszabban emlékeznek, erősítve a közösségi kapcsolatok minden dimenzióját. Gondolnunk kell itt arra is, hogy a táborozást a szociális szakember diagnosztikus helyzetnek is használhatja, melyben mély és árnyalt ismereteket szerezhet az egyes gyerekekről, ami nagyban növelheti közös munkájuk eredményességét.
Önkéntesek közreműködésével és önkormányzati támogatással lehetőség van arra , hogy a táborozók családjának nem kell  hozzájárulást  fizetnie. Így ezek a táborok ténylegesen kezelik a kirekesztettség egy dimenzióját: (többnyire egyetlen) lehetőséget adnak gyerekeknek nyaralásra.
Közösségi művelődési tevékenységek
Az intézmény a művelődési és egyéb közösségi  rendezvények szervezésében közreműködik  illetve ezen a rendezvények helyszínéül szolgál. Megrendezésre kerülő programok:
– farsangi fánk sütő verseny,
– március 15-i megemlékezés,
– anyák napja,
– falunap és elszármazottak találkozója,
– szüreti felvonulás,
– karácsonyváró est.

1.2 A fejlesztés helyszíne – Ludányhalászi – lakónépessége: 1446 fő.

1.3 A fejlesztéssel érintett 3 településen nő a szociális szolgáltatások száma.
Konzorciumi megállapodás szabályozza, hogy Nógrádszakált és Pilinyt is ellátják – a hét minden munkanapján – az új épületben létrehozandó, család-, és gyermekjóléti szolgálatunk (a korábbi, térségi szolgálat csupán 2 napot tudott biztosítani a 3 településnek). A gyerekek napközbeni ellátását biztosító szolgáltatásaink teljesen új elemek, korábban ilyen jellegű tevékenységet nem végeztünk.

1.4 A szolgáltatások fejlesztése egy ingatlanban történik:

Építés helyszíne: 3188 Ludányhalászi Rákóczi út 28 (HRSZ: 144/1)
Hasznos teljes alapterület átalakítás előtt :     475,73 m2
melyből
felújítás alapterülete:    475,73 m2
Bővítés alapterülete:     47,87 m2
udvar és parkoló alapterülete:    1500 m2
Hasznos teljes alapterület bővítést követően:     523,6 m2
A TERVEZETT HELYISÉGEK:
Többcélú (közl.várakozó,játszóház) helyiség
Ruhatár
Gyermek fürdető, pelenkázó, WC
Családi terápiás klubhelyiség
Prevenciós napközi családi gyermekfelügyeleti helyiség
Előadói pódium és játszósarok
Melegítő konyha, Étkező
Családsegítő szolgálat Tanácsterem
Interjú szoba
Iroda, raktár
Személyzeti-, és 4-4 ffi/női WC, mosdó , öltöző, zuhanyozó
Fedett terasz

A projekt eredményei a 3 település gazdasági növekedéséhez való hozzájárulást is biztosítják azáltal, hogy:

2.1 Új szociális alapellátási szolgáltatás fejlesztése valósul meg, mely hozzájárul a családi terhek csökkentéséhez, ezáltal a foglalkoztatás növeléséhez.

2.2 A fejlesztés konzorciumi formában valósul meg.

A munkahelyteremtéshez akként járul hozzá a fejlesztés, hogy:
3.1 eredményeként nő az intézmény humánerőforrás kapacitása – 2 fő állandó alkalmazottal tervezzük indítani a szolgáltatásokat.

Az ügyfélfogadás rendje:
Hétfő  8.00 – 12.00, 13.00 – 16.00 óráig
Kedd  8.00 – 12.00, 13.00 – 16.00 óráig
Szerda  8.00 – 12.00, 13.00 – 16.00 óráig
Csütörtök 8.00 – 12.00, 13.00 – 16.00 óráig
Péntek  8.00 – 12.00 óráig

Feladatuk:
? A családsegítő szolgálat 45 fő ellátására készül, amely nem egyidejűleg hanem szakaszosan történik.
? A gyermekjóléti szolgálat különféle funkciói esetében, különböző létszám adatokkal dolgozik (1-281 fő/év között), a létszám ellátás szintén szakaszosan történik.
? Az alternatív napközbeni ellátás elsődleges szolgáltatási elemeinek (tartózkodási lehetőség, tanácsadó-segítő szolgáltatás, étkeztetés), valamint a másodlagos szolgáltatási elemek és a kapcsolódó szolgáltatások mindennapi tevékenységeinek (játszóház, eszközkölcsönzés, gyermek felügyelet) ellátása (230 fő).

A vakációs tevékenység, baba-mama klub, gyermekprogramok, napközis tábor, közösségi művelődési tevékenységek ellátására időszakos munkavállalói-, szakember létszámmal tervezünk.

Kiemelten fontos szerepe van e tárgykörben a gyermekmegőrzés, gyermekfelügyelet funkciónak, mely lehetővé teszi, hogy a szülő másképp használja fel saját, családja és a közösség egésze hasznára az így felszabadult idejét. Röviden: ez teszi lehetővé, hogy a szülő munkát keressen és munkát vállaljon, ügyeket intézzen.